ارتش آزادیبخش ملی ایران (شماره ۹) – مسعود رجوی ۴تیر ۱۳۹۷– تهران بزرگترین شهر شورشی جهان

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

اینجا تهران است

بزرگترین شهر شورشی جهان.

آئینه تمام‌نمای ایران.

با کانونهای شورشیِ قهرمان.

سلام بر تهران و یکایک شهرهای بپاخاسته ایران

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *