افشای مزدوران :از رفیق دهقان

من رفیق دهقان هوادار سازمان مجاهدین هستم در آلبانی مشغول زندگی شخصی خودم هستم. بارها مواجه با مزدوران رژیم در آلبانی شده ام که سراغ سایر هواداران رفته و آنها را تشویق به دادن اخبار و اطلاعات برای جاسوسخانه رژیم در آلبانی می کند. بطور مثال روز شنبه گذشته 8اردیبهشت غلامرضا شکری به من مراجعه کرده و در رابطه با اطلاعات افراد جدیدی که از سازمان بیرون آمده اند از من سوال می کرد همچنین در مورد هواداران که در زمین بازی مشغول هستند از من اسم و اطلاعات می خوات. هم چنین بهمن اعظمی مزدور دیگر رژیم نیز به دنبال هواداران سازمان افتاده و از آنها درخواست همکاری با سفارت و جاسوس خانه رژیم را می نماید. می خواستم به این وسیله به اطلاع هم میهنان شریف ام برسانم که این گونه توطئه های این دشمنان مردم ایران را محکوم و همه جا افشا میکنم. و اگر مراجعات بعدی به من بنمایند آنها را بدست مقامات ذیصلاح میرسانم. مرگ بر رژیم آخوندی و مزدورانش رفیق دهقان 13/2/97

افشای فعالیت مزدوران در آلبانی

من رفیق دهقان هوادار سازمان مجاهدین هستم در آلبانی مشغول زندگی شخصی خودم هستم.

بارها مواجه با مزدوران رژیم در آلبانی شده ام که سراغ سایر هواداران رفته و آنها را تشویق به دادن اخبار و اطلاعات برای جاسوسخانه رژیم در آلبانی می کند.

بطور مثال روز شنبه گذشته ۸اردیبهشت غلامرضا شکری به من مراجعه کرده و در رابطه با اطلاعات افراد جدیدی که از سازمان بیرون آمده اند از من سوال می کرد همچنین در مورد هواداران که در زمین بازی مشغول هستند از من اسم و اطلاعات می خواست.

هم چنین بهمن اعظمی مزدور دیگر رژیم نیز به دنبال هواداران سازمان افتاده و از آنها درخواست همکاری با سفارت و جاسوس خانه رژیم را می نماید.

می خواستم به این وسیله به اطلاع هم میهنان شریف ام برسانم که این گونه توطئه های این دشمنان مردم ایران را محکوم و همه جا افشا میکنم. و اگر مراجعات بعدی به من بنمایند آنها را بدست مقامات ذیصلاح میرسانم.

مرگ بر رژیم آخوندی و مزدورانش

رفیق دهقان

۱۳/۲/۹۷

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *