ایران: قطع دست و اعدام یک زندانی در شیراز

aedam

دو زندانی که به هنگام دستگیری زیر ۱۸سال بودند در آستانه اعدام قرار دارند
روز سه‌شنبه (۲۹ فروردین ۱۳۹۶) سه زندانی در زندانهای شیراز و تبریز بدار آویخت. زندانی اعدام شده در زندان عادل‌آباد شیراز در حالی اعدام شد که جلادان ۱۰روز پیش از آن دست او را در یک عمل سبعانه قطع کرده بودند. یکی از دو زندانی اعدام شده در زندان مرکزی تبریز جوانی ۲۸ساله بود.

در همین حال دو زندانی که به هنگام ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸سال داشتند در آستانه اعدام قرار دارند. مهدی بهلولی به هنگام دستگیری ۱۷ساله بود در سلولهای انفرادی زندان گوهردشت و پیمان برنداح که هنگام جرم انتسابی ۱۶ساله بود در زندان مرکزی شیراز در انتظار اعدام هستند.

مقاومت ایران عموم مردم به‌ویژه جوانان را به اعتراض علیه مجازاتهای وحشیانه و اعدامهای خودسرانه به‌ویژه بدار آویختن نوجوانان، فرامی‌خواند و از جامعه جهانی می‌خواهد این بربریت بی‌سابقه در قرن بیست و یکم را قویاً محکوم نموده و روابط با این رژیم را به توقف اعدام و مجازاتهای ضدانسانی مشروط کنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰فروردین ۱۳۹۶ (۱۹ آوریل ۲۰۱۷)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *