بازداشت پدر و مادر زندانی سیاسی تحت اعدام رامین حسین پناهی

زندانی سیاسی رامین حسین‌پناهی و پدر و مادر او

زندانی سیاسی رامین حسین‌پناهی و پدر و مادر او

 بنا‌به گزارشهای دریافتی از سنندج روز یکشنبه ۲۶فروردین ۹۶ مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی پدر و مادر زندانی سیاسی رامین حسین پناهی که در آستانه اعدام قرار دارد، در میدان اقبال سنندج  بازداشت  کردند.

در همین رابطه جمعی از فعالان و زندانیان سیاسی سابق فراخوانی برای تجمع در اعتراض به حکم اعدام زندانی سیاسی رامین حسین پناهی در میدان اقبال سنندج در ساعت ۶عصر امروز داده بودند. در این فراخوان خواسته شده بود که «با شرکت در این تجمع اعتراضی علیه حکم غیرانسانی اعدام رامین حسین پناهی فریاد بزنند و در اتحادی با شکوه مانع اجرای این حکم ظالمانه شوند».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *