سعدالله سیفی مزدور وزارت اطلاعات

سعدالله سیفی مزدور افشاشده وزارت اطلاعات

برگه اخراج سعدالله سیفی

سعدالله سیفی بلافاصله بعد از اخراج، به وزارت اطلاعات و ماًمورین شناخته‌شده آن در داخل و نیز مزدوران رژیم در خارج ازجمله آنسینگلتون (آن خدابنده) و پادوهای وزارت همچون عادل اعظمی، احسان بیدی و بهمن اعظمی وصل شد و ازآن‌پس به‌سرعت به جاسوسی و خیانت و اراجیف گویی علیه مقاومت مبادرت کرد.

نهایتاً سعدالله سیفی مزد خوش‌خدمتی خود را با بازگشت به نزد دژخیمان دریافت کرده و به زیرقبای ملا و وزارت اطلاعات بدنام آن خزید.

سعدالله سیفی مزدور وزارت در بازگشت به ایران

لینک های مرتبط بیشتر بخوانید:

۱-جعل آشکار توسط جیره خواران رژیم آخوندها در آلبانی و کانال ۴انگلیس

۲-الجزیره انگلیسی و کانال ۴ انگلیس علیه مجاهدین توسط رژیم

۳-احسان بیدی؛ پادوی «ایستگاه اطلاعاتی» آخوندها در آلبانی

۴-بهمن اعظمی-سعدالله سیفی دو خودفروخته به رژیم جنایت‌کار آخوندی

۵-خدابنده و سینگلتون ماموران وزارت اطلاعات – تایید مجدد پنتاگون و کنگره

۶-ایجاد ایستگاه اطلاعاتی در سفارت رژیم در آلبانی علیه مجاهدان اشرفی و ساکنان لیبرتی

۷-افشای مزدور منوچهر عبدی یک مآمور وزارت اطلاعات حکومت ایران

۸-بهمن اعظمی-سعدالله سیفی دو خودفروخته به رژیم جنایت‌کار آخوندی

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *