تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی در تهران و رشت

غارت شدگان کاسپین وابسته به سپاه پاسداران، به دنبال فراخوان قبلی؛ از ساعت ۱۰ صبح در مقابل بانک مرکزی رژیم در تهران تجمع اعتراضی خود را شروع کردند.

غارت شدگان با خود بنرهای بزرگی حمل می کنندو هر لحظه بر تعداد جمعیت افزوده می شود.

غارت شدگان موسسه کاسپین از صبح امروز در برابر این موسسه در رشت دست به تجمع زدند.

آنان ضمن سر دادن شعار؛ خواستار بازگرداندن پولهای به غارت رفته خود هستند.

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی در تهران و رشت

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی در تهران و رشت

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی در تهران و رشت

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *