حمایت کانون شورشی از کرمانشاه از مردم غرق در خون کازرون

حمایت کانون شورشی در کرمانشاه از خیزش کازرون – ۲۷ اردیبهشت

حمایت و تسلیت کانون شورشی از کرمانشاه به مردم کازرون:

فکر کردهاید خسته می‌شویم، جای انتشار بسته می‌شویم، ما شبیه خوشه‌های گندمیم، یک به صد هزار دسته می‌شویم، باز می‌کنیم قفل و بست تان، نیست می‌شود تمام هست تان، راه دیگری نمانده جبر ماست، پیش می‌رویم تا شکست تان…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *