حمیدرضا طاهرزاده: زنگها برای که بصدا در میآیند؟!

حمیدرضا طاهرزاده-min

مقدمه 
در ظرف هفته های گذشته تحولات عمده ای در ایران صورت گرفته است. همزمان با خیزشهای مردمی و اعتراضات و اعتصابات اقشار مختلف اجتماعی و نیز خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای جدید بر مقامات بلند پایه رژیم و موضعگیری وزارت خارجه آمریکا و استراتژی جدید این دولت در این رابطه و نیز تحریمهای ثانویه علیه حزب الله طبعا فشار های هولناکی بر روی رژیم و همه ساختارش وارد آمده است.

بیشتر بخوانید…..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *