دادگاهی در نیویورک به شرق الاوسط گفت بالاترین مقامات رژیم ایران از جمله خامنه‌ای، علی فلاحیان وزیر اطلاعات… را به پای می. محاکمه خواهد کشی

شرق الا وسط

یک مقام قضایی دادگاهی در نیویورک به روزنامه شرق الاوسط گفت: بنا‌به‌شهادتهای داده شده در این دادگاه در مورد نقش رژیم ایران در وقایع تروریستی ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱، این دادگاه قصد دارد بالاترین مقامات رژیم ایران از جمله خامنه‌ای، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت رژیم و محمد باقر ذوالقدر جانشین فرمانده سپاه پاسداران ، باضافه سه ارگان از جمله وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران و سپاه پاسداران و سپاه قدس را به دادگاه احضار کند.
 شاهدان کارشناس که در آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا کار می‌کردند شهادت داده‌اند که همکاری سطح بالا بین عناصری از رژیم ایران و (القاعده) بدون رهنموردها و دستورات بالاترین مقامات حکومتی شامل رهبر رژیم علی خامنه‌ای و علی فلاحیان وزیر اطلاعات رژیم و مقامات دیگری که در شهادتها از آنها نام برده شده امکان پذیر نبوده است، در این شهادتها نام خامنه‌ای و فلاحیان و دیگران گفته شده که بر نقش این افراد فقط در حوادث ۱۱سپتامبر تأکید نشده است، بلکه در دادگاههای زیادی از آنها نام برده شده است.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *