دبیرکل سازمان ملل: مجازات اعدام «در قرن بیست و یکم جایی ندارد»

گوترز گفت: «مجازات اعدام کمکی به قربانیان یا ممانعت از جرم نمی‌کند» وی افزود اکثر ۱۹۳عضو سازمان ملل اعدام را انجام نمی‌دهند.

او افزود «در سال ۲۰۱۶ اعدامها در سراسر جهان ۳۷درصد کاهش داشت. امروزه فقط ۴کشور مسئول ۸۷درصد اعلام های ثبت شده می‌باشند».

گوترز هم‌چنین از کشورهایی که مجازات اعدام در آنها قانونی است خواست که بگذارند وکلا کارشان را بکنند. گوترز گفت:

«برخی دولتها اعدامها را مخفی کرده و سیستم مشروحی را برای مخفی کردن کسی که در انتظار اعدام است اعمال می‌کنند چرا؟».

«سایرین اطلاعات مربوطه به مجازات اعدام را اسرار دولتی طبقه‌بندی کرده و انتشار آنها را عمل خیانت می‌دانند».

این فقدان شفافیت نشان‌دهنده عدم احترام به حقوق‌بشر محکومین به اعدام و خانواده‌های آنها می‌باشد».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *