دستهای توانائیت زری اصفهانی

عکس آرشیو قیام ضد سلطنتی

عکس از روزهای انقلاب ضد سطلنتی

دستهای توانائیت
زری اصفهانی

به مناسبت سالروز انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران

رودی گشتی از هزا ر چشمه
جاری در کویری
که جارچیانش
جاپای کرکسان را در آن
دوهزار ساله می پنداشتند
و نقش افسون ماران را
بر کتیبه های کهن
تاج افتخار

تندیس های چوبی را
موریانه های زمان خورده بودند
در قاب های عتیق
تصویرهای کهنه جز یادواره مردگان نبودند
وقتی که سیل کو چه ها را در نوردید
و فریاد ها از فراز کاخ ها
گذشت

مدالهای افتخار قاتلان
در گل و لای ویرانه های ابهت
زیر گام های پرطنین ات
له شده و بی مقدار
بر جای ماند
زنجیر دستهای توانایی ات
سلاح همیشه تاریخ بود

وقتی که دیوار صبوریت شکست
خشم توفان را در مشت هایت
و رعد و آذرخش را در فریادت
به خیابان بردی
و آنگاه
دربرابر سیل حادثه
قلعه های کهن را
مجال ایستادگی نماند
پیروز شدی
چون باد در کمین برگ های مرده
و درختان بی ریشه

و چون رعد
درسکوتی هزاران ساله
و بارشی تند و بی شکیب
در خشکسالی مزارع فرتوت

از هزار چشمه میرویی باز
و جاری میشوی
در خیابانهای فریاد
قلعه های کهن را
مجال ایستادن نخواهد بود

برگ های مرده
و مدالهای افتخار
درزیر گام های پرشتابت
له شده و بی مقدار
برجای می مانند
و زنجیر دستهای توانایی ات
سلاح دوباره تاریخ خواهد شد

دیوار صبوریت
دیریست
به لرزه افتاده است

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *