رأی من سرنگونی است، کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم

srnkone

نه بزرگ ملت ایران به شعبده انتخابات در رژیم ولایت‌فقیه
تحریم انتخابات قلابی در حاکمیت نامشروع آخوندی
سرکوب‌شدگان، بیکاران، محرومان، بپاخیزید!

۱-افعی کبوتر نمی‌زاید. اصلاح و اعتدال در رژیم ولایت‌فقیه یک سراب ارتجاعی و استعماری است
۲-آزادی و انتخابات آزاد بر اساس حق حاکمیت مردم (و نه ولایت‌فقیه) پادزهر ولایت‌فقیه است و هرگز به آن تن نمی‌دهد
۳-رژیم آخوندها زبانی جز زبان قهر و قدرت و قاطعیت نمی‌فهمد
۴-رمز رستگاری ملی: مرگ بر اصل ولایت‌فقیه، زنده باد ارتش‌آزادی
۵-کارزار سراسری تحریم انتخابات قلابی با اعتراض و انواع پراتیک‌های ملی و میهنی
۶-آزادی زندانیان سیاسی، توقف شکنجه و اعدام در زندانهای ولایت‌فقیه اُمّ الفساد فقر و گرانی و بیکاری و سرکوب
۷-گسترش جنبش دادخواهی قتل‌عام سال ۱۳۶۷ و اعدامها در رژیم آخوندی از سال ۱۳۶۰ تاکنون
۸-اعتراض و تظاهرات علیه نابرابری و تبعیض و سرکوب زنان
۹-اعتراض به تبعیض و سرکوب دینی و قومی
۱۰-اعتراض به چپاولگران عمامه‌دار و کلان دزدان حاکم در همدردی با غارت شدگان و ستمدیدگان
۱۱-اعتراض، تظاهرات و اعتصابات کارگران، معلمان، دانشجویان، پرستاران، کارمندان، اصناف و بازنشستگان
۱۲-اعتراض به فجایع و سیاستهای ویرانگر زیست محیطی پاسداران و حکومت آخوندی
۱۳-آمادگی برای دفع شر مزدوران بسیج و لباس شخصی
در مقابل تجرّی و تعرضهای دشمن به هموطنان بویژه زنان، با استفاده از تمام وسایل و امکانات بدفاع برخیزید و عوامل رژیم را گوشمالی بدهید. ما حق داریم در هر زمان و هر مکان بی محابا از حق مشروع و قانونی دفاع از خود با همه وسائل لازم استفاده کنیم.
۱۴-تشکیل تیم ها، دسته‌ها و یکانهای ارتش‌آزادی‌بخش‌ملی در راستای هزار اشرف و کانونهای شورشی
فروردین ۱۳۹۶

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *