رژه جوانان موتورسوار در تهران در پاسخ به لشکرکشی مزدوران بسیجی

رژه جوانان موتور سوار

امروز پنجشنبه ۱۲بهمن در پاسخ به لشکرکشی مزدوران بسیجی با موتور،  جوانان پردیس تهران با رژه خود و بوق زدن ممتد و علامت پیروزی دادن، جواب دندان‌شکنی به  این مزدوران دادند. آنان شعار ایران ایران هم سر دادند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *