زندانی سیاسی مجیداسدی: بمناسبت روز کارگر

زندانی سیاسی پیام شکیبا

 زندانی سیاسی پیام شکیبا در زندان گوهردشت کرج طی مطلبی به‌مناسبت روز جهانی کارگر از جمله

نوشت:‌« در این برهه زمانی و بعد از قیامهای دیماه سال گذشته و انفجاری بودن فضای جامعه؛ رژیم توان پاسخگویی به هیچ‌یک از بحرانهای متمادی جامعه را ندارد و در حالت بلاتکلیفی به‌سر می‌برد و هر روز با مسائل و مشکلات لاینحال بیشتر مواجه می‌شود. همچنین شقه و شکافهای بی‌پایان و ریزشهای مداوم نیروهایش و فساد گسترده مهره‌های ریز و درشت آن بهمراه تغییر دوران و پایان مماشات جهانی و بین‌المللی و انزوای بیش‌از‌پیش رژیم در منطقه؛ جهان اسلام و صحنه جهانی کمترین مشروعیتی را چه در داخل و چه در نظام بین‌الملل برای آن باقی نگذاشته است.

مجموعه‌این عوامل اقتضای آن را دارد که مبارزه اقتصادی و معیشتی و طرح مطالبات بحث زحمتکشان و کارگرانو سازماندهی تشکلیابی هر چه بیشتر و پیوند اقشار مختلف کارگران و زحمتکشان همراه با طرح مطالبات سیاسی و درک نیازهای دوران جدید در مقابل استثمارکنندگان و جباران حاکم بر این آب و خاک باشد.

تشکلیابی و سازماندهی زحمتکشان و کارگران ایران و پیوند اقشار مختلف آنها با یکدیگر و خلع ید از کلیه باندهای رژیم و طرح مطالبات بحث اقتصادی و معیشتی همراه با طرح مطالبات سیاسی و همقدم شدن با جنبش مقاومت سراسری مردم ایران در مقابل رژیمی که در منتهای ضعف و بیماری است؛ نوید دهنده طرحی نو و آینده بهتری برای زحمتکشان و کارگران ایران می‌باشد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *