سناتور منندز: رژیم ایران بزرگترین صادر‌کننده تروریسم و ناقض حقوق‌بشر

 2016121265952846537791

سناتور رابرت منندز در جلسه پنجشنبه ۵مرداد ۹۶ سنای آمریکا و هنگام تصویب لایحه تحریم رژیم ایران و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران گفت: «به همکارانم خاطرنشان می‌کنم که آن چه به ما وسیله‌ای داد که روسیه و کره شمالی را مورد بررسی قرار دهیم، مقابله با اعمال رژیم ایران بود که خشنودم که با رئیس (کورکر) و عضو ارشد کمیته، این لایحه را نوشتیم و با سایر همکاران در یک رویکردی دوحزبی عمل کردیم.
زمانی که ما با رژیم ایران شروع کردیم کسانی بودند که تنها خواستار بررسی نقضهای موشک بالستیک آن بودند و من و سایرین پیگیر بودیم و می‌گفتیم ببینید اعمال نفرت انگیز رژیم ایران فراتر از برنامه موشکی آن است، و با یک رهبری جمعی توانستم به لایحه بسا بهتری برسیم که قرار است امروز به آن رأی دهیم.
ما اخیراً نخست‌وزیر لبنان را داشتیم که اینجا نزد ما بود و با ما صحبت می‌کرد و می‌گفت اگر شما در مورد حزب‌الله نگرانید بنا بر این باید منابع مالی حزب‌الله را پیدا کنید، منابع مالی حزب‌الله رژیم ایران است.
و من اضافه می‌کنم اگر شما در مورد موشکهای قاره‌پیمای بالستیکی نگرانید، همانا رژیم ایران است، اگر شما در مورد بزرگترین صادر‌کننده تروریسم نگرانید همانا رژیم ایران است.
اگر شما در مورد نقض حقوق‌بشر در درون ایران نگرانید همانا رهبری رژیم ایران است. بنا براین موضوع فرستادن پیامی به رژیم ایران است که در حقیقت زمانی که شما نظم بین‌المللی را نقض می‌کنید عواقب دارد.».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *