شروع اعتصاب خشک آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی

اعتصاب-آتنا-گلرخ

دو زندانی سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی از صبح امروز شنبه ۲۱بهمن ماه؛ اعتصاب‌غذای خشک خود را آغاز کردند.

این دو زندانی سیاسی طبق اعلام قبلی در اعتراض به  منتقل نشدن خود از زندان قرچک ورامین به زندان اوین اعتصاب‌غذای خشک خود را آغاز کردند. آنها پس از یک هفته اعتصاب‌غذای تر؛ اقدام به اعتصاب‌غذای خشک کردند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *