شهادت قباد اعظمی زیر شکنجه و فراخوان به اقدام فوری علیه رژیم برای توقف کشتار زندانیان

قباد اعظمی

قتل زیر شکنجه جنایت علیه بشریت است و بی‌عملی در برابر آن تشویق به ادامه جنایت است

دژخیمان فاشیسم دینی حاکم بر ایران، قباد اعظمی از فرزندان مردم جوانرود کرمانشاه را که در روز ۹‌ اسفند دستگیر شده بود، زیر شکنجه به‌شهادت رساندند. اطلاعات آخوندی دو روز بعد از دستگیری وی یعنی در روز ۱۱ اسفند وقیحانه به خانواده قباد اطلاع دادند که او با سم خودکشی کرده است. این اراجیف ابلهانه و رسوا هیچکس را نمی‌فریبد و تنها خشم و کینه مردم ایران به رژیم آخوندی و اراده آنها برای سرنگونی این رژیم را مضاعف می‌کند.

با شهادت قباد اعظمی شمار زندانیان سیاسی که پس از شروع قیام زیر شکنجه دژخیمان به‌شهادت رسیده‌اند دست کم به ۱۴تن بالغ می‌شود.

  مقاومت ایران با تسلیت به‌مناسبت شهادت قباد اعظمی عموم مردم به‌ویژه جوانان دلیر و غیور جوانرود و استان کرمانشاه را به اعتراض به این جنایت فجیع فرامی‌خواند و با تأکید بر این‌که قتل زیر شکنجه از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است، از دبیرکل و شورای امنیت ملل‌متحد و عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌خواهد رژیم آخوندی را به‌خاطر کشتار سیستماتیک زندانیان زیر شکنجه قویاً محکوم نموده و به اقدام فوری برای توقف این جنایات فجیع مبادرت کنند. سکوت و بی‌عملی در مقابل قتل دست‌کم  ۱۴ زندانی سیاسی زیر شکنجه، در فاصله دو ماه، تنها تشویق فاشیسم دینی حاکم بر ایران به ادامه جنایت علیه بشریت است

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۳ اسفند ۱۳۹۶(۴مارس ۲۰۱۸)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *