صندوق بین‌المللی پول: رژیم ایران نوزدهمین کشور با بیکاری بالا در جهان

آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که جایگاه رژیم ایران به‌لحاظ بیکاری در جهان طی سال‌های ۹۲تا ۹۵نزول ۱۰پله‌ای داشته و رتبه رژیم ایران از ۲۹به ۱۹رسیده است که به‌معنای بدتر شدن وضعیت بیکاری است.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود میزان بیکاری در ایران تحت حاکمیت آ] خوندها در سال ۲۰۱۶را ۱۲و نیم درصد اعلام کرد:‌ بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۵برابر با ۱۱درصد بوده است.

 صندوق بین‌المللی پول: رژیم ایران نوزدهمین کشور با بیکاری بالا در جهان
 صندوق بین‌المللی پول: رژیم ایران نوزدهمین کشور با بیکاری بالا در جهان
بررسی آمار صندوق بین‌المللی پول از میزان بیکاری در کشورهای جهان در سال ۲۰۱۶نشان می‌دهد، رژیم ایران جایگاه نوزدهم را در میان کشورهای مورد بررسی در اختیار دارد. که به‌معنای بدتر شدن جایگاه رژیم ایران در رده‌بندی جهانی است. هرچه رتبه از این لحاظ بیشتر باشد، آن کشور بیکاری کمتری دارد.

رژیم ایران در سال ۲۰۱۵رتبه ۲۵را در اختیار داشته که به این ترتیب در سال گذشته میلادی ۶پله نزول کرده است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *