ضرب و شتم و انتقال یک زندانی به بند قرنطینه زندان زاهدان

201610385528467451681

دژخیمان خامنه‌ای در زندان زاهدان یک زندانی را به‌دلیل داشتن یک سیگار معمول مورد ضرب و شتم قرار دادند و به سلول انفرادی بند قرنطینه شکنجه‌گاه زندان منتقل کردند.
بنا‌ به گزارشهای منتشر شده پنجشنبه‌شب ۲۲ مهر ماه حوالی ساعت ۲۱:۳۰ خلیلی از شکنجه‌گران حفاظت زندان و شکنجه‌گر دیگری به نام خزاعی از بازرسان زندان به اتاق ۲۲ بند ۴ زندان زاهدان یورش بردند و به اذیت و آزار و تخریب وسایل شخصی زندانیان پرداختند. سپس این ۲ شکنجه‌گر، زندانی کامبیز کرازهی ۳۶ ساله را به‌دلیل داشتن یک نخ سیگار معمولی وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار دادند و او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه‌گاه زندان زاهدان منتقل کردند.

بند قرنطینه دارای شرایطی غیرانسانی است. زندانیان در این بند دائماً تحت شکنجه جسمی و روحی بوده و از حداقل امکانات اولیه انسانی برخوردار نیستند.

خلیلی از شکنجه‌گران اطلاعات زندان و از شکنجه‌گران شناخته شده زندان زاهدان است. این فرد دائماً زندانیان عادی و سیاسی را بدون هیچ دلیل مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد. فرد دیگری که مستقیماً در شکنجه و اذیت و آزار زندانیان نقش دارد خزایی نام دارد. او اخیراً از زندان سراوان به زندان زاهدان منتقل شده است. سال گذشته به‌دلیل شکنجه وحشیانه یک زندانی که منجر به وخامت حال وی گردید و نفرت زندانیان از اعمال و رفتار این زندانبان او را به زندان سروان منتقل کردند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *