علیرضا آوایی کیست؟

علیرضا آوایی-دژخیم-قاتل

علیرضا آوایی از آنهایی است که «در این ۳۸سال، کاری جز زندان و شکنجه بلد نبوده‌اند»، به همین دلیل حسن روحانی او را جایگزین قصاب بدنام و لو رفته‌یی مانند مصطفی پورمحمدی کرد، تا هم‌چنان بر ادامه سیاست سرکوب در مواجهه با جوانان بپاخاسته و مردم قیام‌آفرین ایران انگشت تأیید بگذارد.

سخنرانی علیرضا آوایی در شورای حقوق‌بشر مانند آن است که گرگ را به دادخواهی گوسفندان فراخوانده باشند یا از عقرب جراره بخواهند در مجمع گزیدگان از مذمت نیش زدن و گزیدن سخن بگوید.

این یک دهن‌کجی آشکار به شعور و آگاهی انسان در قرن بیست و یکم است و روزی به دنیا نیامدگان از آن سخن‌هاخواهند گفت. برای این‌که در نزد آیندگان به بی‌غیرتی متهم نشویم،‌ بایسته است در این مورد موضعی بسزا اتخاذ کنیم.

بیشتر بخوانید…..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *