فراخوان هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران به عموم اقشار مردم ایران در حمایت از قیام سراسری

قیام سراسری ایران

قیام سراسری ایران

فراخوان هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران

به عموم اقشار مردم ایران در حمایت از قیام آزادی‌خواهانه سراسری 
به‌عنوان وظیفه عاجل مبارزاتی و میهنی همه ایرانیان آزاده و ایراندوست

هم‌میهنان آزادیخواه!
سرتاسر دشت خاوران سنگی نیست
کز خون دل و دیده برو رنگی نیست

اعتراض حق‌طلبانه‌ و مشروع مردم بجان آمده مشهد که در هفتم دی آغاز شد و با سرعت چشمگیری به‌بیش از صد شهر ایران گسترش یافت، اکنون به قیامی سراسری با خواست سرنگونی تمامیت رژیم ارتقا یافته، که تغییر سرنوشت ایران، از اسارت تحت حاکمیت استبداد مذهبی به ‌آزادی و حاکمیت مردم را پیشاروی خود قرار داده است. 

بیشتر بخوانید……

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *