مریم رجوی حملات تروریستی در بروکسل را جنایت علیه بشریت توصیف کرد و آنها را قویاً محکوم نمود

ncri3450 - 222
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، حملات تروریستی در فرودگاه و متروی بروکسل را به‌مثابه جنایت علیه بشریت قویاً محکوم کرد. وی ضمن تسلیت به مردم و دولت بلژیک صمیمانه‌ترین همدردیهایش را به بازماندگان قربانیان این جنایت تروریستی ابراز کرد و برای مجروحان آرزوی بهبودی نمود.
مردم ایران که ۳۷سال است تحت حاکمیت سیاه فاشیسم مذهبی و تروریستی آخوندها یعنی پدر خوانده داعش قرار دارند با این جنایتها به خوبی آشنا هستند و احساسات مردم بلژیک و اروپا را در این لحظات سخت درک می‌کنند.
سود برنده اصلی این جنایتهای ضدبشری فاشیسم دینی حاکم بر ایران و جریانهای تروریستی با باندرول شیعه یا سنی در منطقه هستند که موجودیت آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به این رژیم گره خورده است.
بنیادگرایی و تروریسم تحت نام اسلام تنها بعد از ظهور دیکتاتوری دینی در ایران به یک تهدید جهانی و منطقه‌یی تبدیل شد و هم‌چنان‌که مقاومت ایران از سه دهه پیش بارها هشدار داده است این پدیده شوم تنها با سرنگونی این رژیم و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردمی در ایران ریشه‌کن می‌شود.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳فروردین ۱۳۹۵ (۲۲مارس ۲۰۱۶)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *