مصاحبه بی بی سی با مزدوران وزارت اطلاعات را محکوم می‌کنم- از: حسین گلی‌زاده

این‌جانب حسین گلی‌زاده در تیرانا زندگی می‌کنم.

برنامه پخش شده(مصاحبه بی بی سی با مزدوران وزارت) که در پشتیبانی از رژیم فاشیستی مذهبی حاکم بر ایران که در خدمت وزارت اطلاعات است را محکوم می‌کنم. زیرا که برنامه شما روی مصاحبه با افراد شناخته‌شده‌ای سوار است که با وزارت اطلاعات همکاری دارند. این کار زمینه‌ساز تروریسم علیه مجاهدین و سرکوب مردم ایران است.

حسن حیرانی مزدور شناخته‌شده که هر بار سناریوی پزشکی یا اجتماعی بود بلند می‌شد و به‌دروغ گویی علیه مجاهدین می‌پرداخت که البته همه ما علیه او اعتراض می‌کردیم او برای پوش دادن کارهای خود و همچنین جذب نفرات برای همکاری با وزارت اطلاعات افراد را می‌خواست گول بزند که یک همچنین جمعی مسکونی ترتیب بدهد. به دلیل شناخته بودن که هدف او توسط ما منتفی شد.

 یکی از مزدوران بنام غلام علی میرزائی در میدان زاگوزی شماره تلفن افراد را از من می‌خواست و من جواب منفی دادم.

من ۲۰سال در سازمان مجاهدین زندگی کردم جز رابطه انسانی وصمیمانه با چیز دیگری روبرو نبودم. مجروح شدم، بیمار شدم. هر چیز که می‌خواستم بدون مکث انجام می دادند و افرادی برای ورود آزادانه خودشان انتخاب می کنند.

حرف‌های این مزدوران کذب محض است.

حرف‌هایی که همیشه در سایت‌های رژیم غرغره و تکرار می‌شود.

حسین گلی‌زاده

۹۸٫۸٫۲۵

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *