ممانعت از اعزام زندانی سیاسی علی معزی به بیمارستان

بیانیه زندانی سیاسی علی معزی در اولین روز اعلام اعتصاب‌غذای اعتراضی

دژخیمان خامنه‌ای در زندان تهران بزرگ از اعزام زندانی سیاسی علی معزی پدر دو مجاهد اشرفی ممانعت به‌عمل آوردند. بنا‌به گزارشهای دریافتی  صبح روز شنبه ۱۴بهمن زندانی سیاسی علی معزی که از سرطان پروستات و مشکلات جدی کلیه رنج می‌برد جهت انتقال به بیمارستان خارج از زندان فراخوانده شد. دژخیمان زندان قصد داشتند وی را با دست‌بند و پابند و به شکلی تحقیرآمیز  به بیمارستان منتقل کنند. اما علی معزی از پذیرش زدندست‌بند و پابند و پوشیدن لباس زندان امتناع کرد و در نتیجه سرکردگان جنایتکار زندان از اعزام وی به همین بهانه به بیمارستان ممانعت به‌عمل آوردند.
قابل ذکر است که این زندانی بیش از ۶۰سال سن دارد و از بیماریهای مختلف به‌شدت رنج می‌برد. دستگاه قضاییه جنایتکار دیکتاتوری آخوندی قصد زجرکش کردن این زندانی را دارد و به بهانه‌های ضدانسانی از اعزام وی به بیمارستان و اقدام به درمانش ممانعت می‌کند.
 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *