واکنش رسانه های جهان در افشای سرکوب سایبری توسط سپاه پاسداران همزمان با اعترضات سراسری در ایران

دیلی استار-کنفرانس مطبوعاتی واشتنگتن سایبری رژیم ایران

دیلی استار انگلستان، ۱۵فوریه۲۰۱۸: 

اپوزیسیون ایران‌می‌گوید رژیم ایران با استفاده از برنامه‌های ساخته شده توسط ارگانهای نظامی به جاسوسی پرداخته است.

سپاه پاسداران در پشت یک امپراتوری بزرگ جنگ سایبری قرار دارد تا با آن مردم ایران را تحت کنترل قرار بدهد. این در شرایطی است که اعتراضات عظیم در سراسر ایران انجام شده و هزاران نفر در ۱۴۲شهر ایران خواهان سرنگونی رژیم شده‌اند

کتاب « ایران سرکوب سایبری- چگونه سپاه پاسداران جنگ سایبری را برای حفظ استبداد مذهبی

شورای ملی مقاومت ایران در کتابی تحت عنوان سرکوب سایبری، اعلام کرد سپاه پاسداران برنامه‌هایی ساخته است که بطور ناخواسته و ندانسته روی تلفن‌های مردم نصب‌می‌شود و سپس بعنوان ابزار جاسوسی مورد استفاده قرارمی‌گیرند.

دیلی استارانگستان افشای سرکوب سایبری توسط سپاه پاسداران

شورای ملی مقاومت ایران گفته است این برنامه‌ها میلیونها نفر از کاربران را در سطح جهان مورد شناسایی و جاسوسی قرارمی‌دهند.

چند روز پیش‌تر مدیر اطلاعات ملی آمریکا رژیم ایران را بعنوان یک تهدید سایبری برای غرب معرفی کرد

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *