کابوس چهارشنبه‌سوری برای رژیم

سخن روز

در حالی که ده روز به چهارشنبه‌سوری باقی مانده، وحشتی آشکار رژیم را فراگرفته و دستگاه تبلیغاتی و ارگانهای سرکوبگر رژیم در وحشتی آشکار، سراپا علیه این جشن ملی بسیج شده‌اند تا مانع برگزاری آن به شیوه دلخواه مردم و جوانان قیام آفرین شوند.

بیشتر بخوانید……

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *