کرج و شهرری – شعار مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی توسط کانونهای شورشی

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *