گفتگو با دوست ـ دیدار بیستم (رمضان)

رمضان

گفتگو با دوست ـ دیدار بیستم

خدایا!

بیشترین ستم و در حقیقت ستم مضاعف در ایران اسیر متوجه زنان و دختران ایرانی است. آنها به صفت زن بودن در معرض لبه تیز سرکوب و اجحاف هستند. ابعاد فجیع این ظلم را کسی می‌تواند لمس کند که خود در این حکومت زن بوده باشد. قوانین قرون وسطایی، بر اساس نادیده گرفتن و به هیچ انگاشتن و سرکوفت زدن بر زنان نوشته شده و با انواع گشتهای سرکوبگر این قوانین اجرا می‌شوند. سردمداران این رژیم ابایی ندارند از این‌که بگویند حتی در خلقت و سرشت بین زن و مرد تبعیض وجود دارد.

خدایا!

آنان طی یک توهین آشکار به شخصیت خواهران و مادران ما، زن را عامل گناه‌ورزی، شوم‌بختی و تیره‌روزی می‌دانند. روزی نیست که خیابانهای ایران شاهد تعرض مأموران انتظامی و گشتهای فاسد آنان به زنان و دختران ایرانی نباشد. سد کردن راه، توهین لفظی، تهدید، دستگیری و کشاندن روی زمین و انداختن به اجبار در ماشین و بردن به مناطق نامعلوم، تنها قسمت علنی این ماجراست و خدایا تا کی ملت ایران باید به بهانه‌های آخوند ساخته، این وهن آشکار را شاهد باشد؟

ای خدایی که در چشمان مسیح، سنگسار زنی را در چنبره شیخکان یهود برنتافتی. ای خدایی که رسم زنده به گور کردن دخترکان عرب را با محمد امین برانداختی و اعلام کردی که ما زن و مرد را از یک تن واحد آفریدیم و تنها ملاک برتری تقواست. برای نجات از وحشیانه‌ترین نوع بنیادگرایی مذهبی مردم و مقاومت مردم ایران را یاری کن که تنها به تو روی می‌آوریم و از تو یاری می‌طلبیم.

خدایا!

زنان و دختران ایرانی نشان داده‌اند که در مبارزه با این رژیم زن‌ستیز، پیشتاز و پرچمدار هستند و با شجاعت در تمام صحنه‌های قیام می‌درخشند. دیده‌ایم که آنان برادران خود را برای پایداری هر چه بیشتر برمی‌انگیزند و در برپایی اعتصاب و اعتراض و قیام نقش تعیین‌کننده دارند. آنان را افزون‌تر کن و بر جرأت، جنگاوری و شهامتشان بیفزای!‌

خدایا!

زنان پیشتاز مجاهد خلق در ارتش آزادیبخش ملی ایران را یاری کن! اراده‌هایشان را برا و براتر گردان تا ریش و ریشه این نظام را با کانونهای شورشی و هسته‌های قیام‌آفرین از همین زنان و دختران به جان آمده ایران برکنند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *