گفتگو با دوست ـ دیدار نهم (رمضان)

رمضان

 

گفتگو با دوست ـ دیدار نهم (رمضان)

ای صاحب ژرف‌ترین خردها!

ای خالق بی‌نقص‌ترین زیبایی‌ها!

در کتاب تو با معنای بلند اولی الالباب آشنا شدیم.

چه زیبا گفته‌یی:

«در بالا‌بلندی آسمان آبی‌چشم و پهن‌گردگی زمین و درهم‌آمیزی جانشین‌شونده شب و روز[این ریسمان بی‌انتهای سیاه و سپید]، نشانه‌هایی‌ست برای ژرف‌اندیشان صاحبدل؛ آنان که دیدگانشان از پوست «آنچه هست» به مغزِ «آنچه باید باشد» درمی‌خلد؛ آنان که درنگشان در چرایی حیرت‌زای آفرینش، به وجود بی‌همتایی راهمی‌نمایاندشان که بی‌اختیار ـ از شدت خضوع ـ تمام لحظاتشان، پر از «او» می‌شود و در بازاندیشی دگرگون‌گشتهخویش، با وی نجوا می‌کنند:

«این گیتی پر«چرا»ی رازآمیز را، ای خالقِ هدفمند! بیهوده نیافریده‌یی. نیافتیم تو را هیچگاه، بازیچه‌آفرین. ما را ـ در اندیشه‌یی ژرف‌تر ـ به آنچه باید باشیم، راه نمای! و از آنچه نباید، برحذر دار!».

آنان که گفتند:

«ما دل‌سپارانیم به ارزش‌ترین ارزشِ هستی»؛ و چراغِ قلبِ خویش به دست ـ در ظلمات هردم‌افزون ـ برآرمانشان پای فشردند، آری، نجات‌یافتگانند.

ای دوستدار صاحبان آرمان و عقیده!

ما را در وفاداری به آرمان انقلابی و توحیدی خویش که همانا رهایی خلقمان از ستم حاکمان شیاد و دین‌فروش است، هر چه ثابت‌قدم‌تر دار!‌ درهای رحمت بی‌کرانت را بر ما بگشای!‌ پیوسته پیشارویمان را با چراغ هدایت روشن دار! به ما توان پیروی از رهبری شایسته و ذیصلاحمان را عطا کن! تا در پیچاپیچ هر دم افزون این مسیر، هدف را از یاد نبریم و یک آن دلسرد نشویم؛ زیرا در پایان تمام کشاکش‌ها این تو هستی که حضور داری و تمام راهها در نهایت به ساحت دیدار تو ختم می‌شود.

ای غایت و ای مقصود تمام قصدها!‌

ما را در راه آزادی خلقمان به این درک ژرف از هستی، انسان، جامعه و تاریخ نائل گردان!

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *