گلخانه آرامگاه ریحانه جباری را مأموران اطلاعات تخریب کردند

2016571658840561222

مأموران وزارت اطلاعات و لباس شخصیهای خامنه‌ای روز سه‌شنبه ۱۴اردیبهشت، تمامی گلهایی که بر سر آرامگاه ریحانه جباری کاشته شده بود تخریب کرده و گلهای رز و بنفشه را که اکثر سنگ مزار را پوشانده بود، از ریشه در آورده و به کناری انداختند . سابقه تخریب سنگ مزار شهیدان از اعمال ضدبشری و جنایتکارانه مزدوران رژیم آخوندی است و سابقه ۳۰ساله دارد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *