تهران – سومین روز تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شریف + تصویر

201692712725584357761

 ساعت ۱۴۴۵
 گروهی ازدانشجویان دانشگاه شریف دراعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان ازطرف ایادی رژیم ، دفترریاست دانشگاه راتصرف کردند
دانشجویان درهنگام ورود به دفتر ریاست دانشگاه با ممانعت حراست دانشگاه مواجه شدند که با مزدوران حراست درگیرشده وباعقب راندن آنها وارددفتر ریاست دانشگاه شدند.
ساعت ۱۴۳۰
 دانشجویان دانشگاه شریف که درمقابل ساختمان ریاست دانشگاه تحصن کرده بودند با نیروهای سرکوبگر حراست دانشگاه درگیر شدند.
ساعت ۱۴۱۵
دانشجویان پس از تجمع مقابل سلف مرکزی دانشگاه به سمت ساختمان ابن سینا حرکت کرده و برای امضای یک طومار وارد ساختمان ابن سینا شدند.

 

 ساعت۱۳۳۰:

دانشجویان قصد دارند طوماری که در رابطه با همین اعتراضات تهیه شده است را امضا کنند.

 ساعت۱۲۴۵:
ظهر روز سه‌شنبه ۶مهرماه ۹۵ سومین روز تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شریف از ساعت ۱۲۳۰ از مقابل سلف‌سرویس دانشگاه شروع شد و هم‌چنان به جمعیت شرکت کننده اضافه می‌شود.

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *