Tagged: ایران-اقتصادی

نوش‌داروی پرهزینه اربعین 0

نوش‌داروی پرهزینه اربعین

سخن روز این روزها رژیم تبلیغات و تدارکی برای نمایش به‌اصطلاح راه‌پیمایی اربعین راه انداخته که تنها با جنگ ضدمیهنی قابل مقایسه است؛ اما چرا؟ چرا رژیم در دورانی که با بحران شدید اقتصادی...