Tagged: ایران-قیام-رجوی

مسعود رجوی - پیام شماره ۱۱ - دوران آماده‌باش سرنگونی 0

مسعود رجوی – پیام شماره ۱۱ – دوران آماده‌باش سرنگونی

با گسستن بندهای مماشات و استمالت که آخوندهای ضدبشر را سه دهه در ناز و نعمت فرو برده بود، وارد دوران آماده باش می‌شویم. هر چند طول بکشد و هر چند نشیب و فراز...

قیام بازار 0

اطلاعیه -تهدید رئیس قضاییه آخوندها در وحشت از قیام مردمی

قیام ایران – شماره ۱۸۱ خانم رجوی: فراخوان به اقدام فوری شورای امنیت و محکومیت این تهدیدها توسط ملل متحد صادق لاریجانی سردژخیم دستگاه قضاییه رژیم آخوندی، روز سه شنبه پنجم تیر ماه در...