Tagged: ایران-قیام

حمید اسدیان 0

حمید اسدیان: غول قیام و تلواسه های زهرآگین در العطش نبرد

  درود بر هرکه با من شریک است در مستیِ من از نور، نورِ پروانه در شبِ این دهلیز! محمود درویش نبرد همیشه لذت‌بخش است. همیشه احیا کننده و امیدساز است. و هرچه به...