Tagged: ایران-مجاهدین-اطلاعات

حمیدرضا-نوری 0

آرزوهای برباد رفته یک رژیم پابگور از حمیدرضا نوری

من حمیدرضا نوری هستم و نزدیک به سه دهه، افتخار همراهی با جنبش مقاومت مردم ایران را دارم. در این مدت طولانی، بارها و بارها در هر سرفصلی من هم مثل همهمجاهدین، از بالاترین مسئول...