Tagged: ایران-مقاومت-تاریخ

سی خرداد 0

سمت درست تاریخ روی خط ۳۰خرداد

۳۰ خرداد؛ پاسخی به ضرورت تااریخ ۳۰ خرداد ـ سمت درست تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰دارای چندین ویژه‌گی است که نخستین آن، انتخاب سمت درست تاریخ می‌باشد. «سمت درست تاریخ» را شاید بتوان ترمی از...