Tagged: تجمع، اعتراض و اعتصاب کارگران، کشاورزان، اصناف و سایر اقشار به جان آمده در کرج، کاشان، تهران و کرمانشاه

اعتصاب-سراسری-در-بازار-سنتی-کاشان

تجمع، اعتراض و اعتصاب کارگران، کشاورزان، اصناف و سایر اقشار به جان آمده در کرج، کاشان، تهران و کرمانشاه

در شهرهای تهران، کرمانشاه، کاشان و کرج در روز چهارشنبه ۱۱شهریور۹۴ اعتراض، اعتصاب و تحصن اقشار به جان آمده علیه ستمگری و چپاولهای رژیم در جریان بود. پرند کرج – مردم عصبانی پرند به...