Tagged: حمید اسدیان-شمه ای از خروار

0

حمید اسدیان: شمه ای از خروار- درباره خوکچه ای که به جهنم سلام گفت!

حمید اسدیان خائنان، مطرودان، درهم شکسته و، حقیر. با تاول زخم نهفته یهودا در روح، و غربیلهای برای آن کس که دشنه خونچکان را  با آستین سفیدش پاک میکند، گونه های سرخ از غازه...