Tagged: دینی

jordan - Copy 0

اردن وسوسه های رژیم ایران برای نفوذ به بهانه زیارتهای دینی را رد کرد

خیلج آنلاین گزارش داد: «اردن در بسیاری از مناسبتها گسترش پدیده ”شیعه“در این کشور را رسما رد کرده است. ک ما اینکه هایل داود وزیر پیشین اوقاف در گفتگو با ”خلیج آنلاین“ گفت: «شرایط...