Tagged: رمضان-فرهنگ-ایران

رمضان 0

رمضان مبارک

رمضان مبارک ماه مبارک رمضان، ماه تقوای رهاییبخش. ماهی که در آن قرآن فرو ‌فرستاده شد تا انسان را به‌سوی یگانگی و رهایی هدایت کند. از این نظر رمضان ماه تطبیق با ارزشها و ایده‌آلهای توحیدی،...