Tagged: سخن روز

سخن روز 0

نظام و سیلی‌های مداوم

  این روزها شاهد موج جدیدی از ابراز وحشت و نگرانی سران و سرکردگان رژیم هستیم که در اشکال گوناگون از تریبونهای رسمی و غیررسمی از رادیو تلویزیون و رسانه‌ها، تا نمایشهای جمعه و...