Tagged: -ضرب الاجل – بحران-ایران-ارز

سخن روز 0

بحران در بحران در آستانهٴ پایان ضرب‌الاجل

سخن روز جدیدترین بحرانی که از میان ویرانی‌های آشکار و پنهان اقتصادی نظام بیرون زده بحران ارزی و سقوط ارزش ریال و همه تبعات زیانبار آن است. بحرانی که جنگ و دعوای باندی را نیز گسترش...