Tagged: مجاهدین-بنیانگذاران-ایران

شهید بنیانگذار سعید محسن 0

سعید محسن کیست؟

شهید بنیانگذار سعید محسن «سدهای راه تکامل شکست‌پذیرند و این امر ناشی از ماهیت آنهاست و ما نه تنها چنین رویدادهایی را دلیل سرخوردگی و یأس نمی‌گیریم بلکه معتقدیم که آنها خوبند و بسیار هم خوبند...

شهید بنیانگذار اصغر بدیع‌زادگان 0

اصغر بدیع‌زادگان کیست؟

شهید بنیانگذار اصغر بدیع‌زادگان سیاوش، از اسطوره‌های تاریخ ایران برای نشان‌دادن یک حقیقت، با جامه‌‌یی سفید به میان آتش رفت؛ اما تندرست و سرفراز به سلامت از کوه آتش بیرون آمد. مگر ورود به...