Tagged: مریم رجوی-۱۰ ماده ای

مریم رجوی -۱۰ ماده ای 0

برنامه ۱۰ماده‌ای

۱- از نظر ما آرای مردم، تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس، خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم. ۲- ما خواهان یک نظام کثرتگرا و آزادی احزاب و اجتماعات...