Tagged: کسادی-۲۲بهمن-ایران-رسانه ها

کسادی-۲۲بهمن-ایران-۱ 0

سوزش رژیم از ناکامی رقمسازیهای مراسم حکومتی ۲۲ بهمن و بی اعتنایی رسانه های بین المللی

فضیحت کسادی بازار نمایش حکومتی ۲۲بهمن در منطقه کزاز در استان مرکزی به حدی بود که امام جمعه خامنه ای و سخنران این برنامه را وادار به آه و فغان کرد.   تلویزیون رژیم...