کتاب

پاسخی به همریشان بهمن بازرگانی از قبیل خائن اکثریتی بهزاد کریمی – کتاب بازیافت یک مردار پس از نیم قرن – در باره یاوه‌ها و مجعولات بهمن بازرگانی و اطلاعات آخوندی

در باره یاوه‌ها و مجعولات بهمن بازرگانی و اطلاعات آخوندی پای صحبت مجاهدین خلق: مهدی ابریشمچی ، محمود احمدی ، احمد حنیف...

ادامه مطلب

آخرین مطالب